Obvestilo o nadaljevanju postopkov poklicnega upokojevanja po ZPIZ-2

Kapitalska družba, d. d., je dne 9. 5. 2014 prejela pojasnilo MDDSZ glede določitve obdobja prejemanja poklicne pokojnine in izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-2 in od takrat dalje nadaljuje z obdelavo vseh vlog za poklicno upokojitev in z izvajanjem poklicnega upokojevanja tudi za zavarovance SODPZ, pri katerih je bil zaradi nedorečenih pravnih podlag postopek poklicnega upokojevanja sporen. Zaradi velikega števila prejetih vlog so postopki za obdelavo nekoliko daljši, zato prosimo za razumevanje. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek mnenja MDDSZ:

1. Določitev obdobja prejemanja poklicne pokojnine

203. člen ZPIZ-2 določa, da se poklicna pokojnina izplačuje upravičencu od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne oz. starostne pokojnine v obveznem zavarovanju, glede na odločitev zavarovanca. Za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2, pa je obdobje prejemanja poklicne pokojnine določeno kot razlika med dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje in 40 let pokojninske dobe. Stališče MDDSZ je, da se v primeru, ko zavarovanec prej izpolni pogoje za pridobitev predčasne oziroma starostne pokojnine, obdobje prejemanja poklicne pokojnine ustrezno skrajša.

2. Izpolnjevanje pogojev za poklicno upokojitev po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-2

Zavarovanec pridobi pravico do poklicne pokojnine skladno s tretjim odstavkom 204. člena ZPIZ-2, ko znaša njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo najmanj 40 let in ko glede na stopnjo povečanja na delovnem mestu, kjer se je v skladu s prejšnjimi predpisi zavarovalna doba štela s povečanjem, doseže starost, kot je določena v tabeli. Po pojasnilu MDDSZ ti pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine veljajo za vse zavarovance, ki so bili vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 oz. so vključeni v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2.

Mnenje MDDSZ je tudi, da se za vse zavarovance, ki so delali na različnih delovnih mestih z različnimi stopnjami povečanja delovnega mesta, oz. se jim v posameznih obdobjih vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 in v poklicno zavarovanje ni štela dodana doba, se pogoj starosti določi s tehtanim povprečjem starosti, zaokroženim na en mesec. V izračunu se upoštevajo obdobja, ko je delavec delal na delovnih mestih, na katerih se je po prej veljavnih predpisih štela zavarovalna doba s povečanjem in obdobje vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 oz. v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2; za obdobja, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 oz. poklicno zavarovanje, vendar se mu ni štela dodana doba, pa se upošteva zahtevana starost iz 27. člena ZPIZ-2, veljavna na dan izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, ob upoštevanju določil drugega odstavka 398. člena ZPIZ-2.

Vse odprte zadeve, ki bi se lahko na novo pojavile pri obdelavi vlog, se bodo prav tako reševale tako, da bo Kapitalska družba, d. d., sproti zaprosila za mnenja MDDSZ.

Skoči na vsebino