Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Stroški

Stroški

Neposredni stroški članov

Člane bremenijo naslednji neposredni stroški:

a) Vstopni stroški

Vstopni stroški se obračunajo v višini 3 % od zneska vplačila.

b) Izstopni stroški

Izstopni stroški se obračunajo v višini 1 % od vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, ob izplačilu odkupne vrednosti teh enot premoženja člana. 


Stroški upravljanja in poslovanja PSŠ

a) Provizija za upravljanje, ki pripada upravljavcu PSŠ 

Provizija za upravljanje PSŠ znaša 1,0 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev PSŠ.

Kapitalska družba d .d., do vključno zadnjega dne tistega obračunskega obdobja sklada, v katerem čista vrednost sredstev sklada preseže vrednost 1.000.000 evrov oziroma najdlje do 30. junija 2018, ne bo zaračunavala provizije za upravljanje, ki pripada upravljalcu PSŠ, ki jo določa četrti odstavek 23. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov. 

b) Provizija za opravljanje skrbniških storitev

Provizija za opravljanje skrbniških storitev PSŠ znaša največ 0,015 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev PSŠ. Dokler čista vrednost sredstev PSŠ ne preseže 5.000.000 evrov, znaša provizija za opravljanje skrbniških storitev 0,00 evrov.

Provizija za opravljanje skrbniških storitev se izračuna na vsak obračunski dan v koledarskem letu, kot mesečna akontacija v odstotku od čiste vrednosti sredstev PSŠ, veljavne na obračunski dan.

Rok plačila provizije za opravljanje skrbniških je najkasneje 15 dni od datuma, ko upravljavec prejme pravilno izstavljeni račun od skrbnika. 

c) Drugi stroški na podlagi upravljanja storitev upravljanja premoženja PSŠ

Upravljavec je iz sredstev PSŠ upravičen izvršiti tudi plačila za naslednje vrste stroškov, ki upravljavcu nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja PSŠ:

 • stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja PSŠ, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb ter stroški vstopanja na organizirane trge, ter drugi stroški določeni v 1. točki drugega odstavka 247. člena ZISDU-3;
 • stroški plačilnega prometa, razen če je do njihove povrnitve upravičen skrbnik;
 • stroški revidiranja letnega poročila PSŠ in stroški zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila;
 • stroški obveščanja zavezancev in članov;
 • stroški uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti PSŠ, za račun PSŠ;
 • stroški v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode zoper skrbnika za račun PSŠ;
 • stroški v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun PSŠ v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje PSŠ;
 • davki in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem PSŠ oziroma s prometom s tem premoženjem;
 • stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z Zakonom upravljavec najema za račun PSŠ;
 • stroški v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov PSŠ. 

č) Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje PSŠ v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev 

Skrbniku je iz premoženja PSŠ, poleg provizije za opravljanje skrbniških storitev, dovoljeno povrniti tudi naslednje stroške:

 • stroške za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji za račun PSŠ, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
 • stroške hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov PSŠ pri drugih bankah oziroma pravnih osebah skladno s prenosom opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo ter s tem povezane stroške vnosa in izvršitve naloga (transakcijski stroški) in stroške provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe potrebno plačati klirinško depotni družbi;
 • stroške plačilnega prometa;
 • stroške v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun PSŠ v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje PSŠ.

Kapitalska družba d .d., do vključno zadnjega dne tistega obračunskega obdobja sklada, v kate-rem čista vrednost sredstev sklada preseže vrednost 1.000.000 evrov oziroma najdlje do 30. junija 2018, ne bo zaračunavala stroškov drugih storitev, ki smejo bremeniti premoženje PSŠ v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev, ki jih določa peti odstavek 23. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov.


Zaradi sistemsko neurejenega področja delovnih razmerij v športu, Kapitalska družba d. d., predvideva, da bo začetna vrednost sredstev sklada PSŠ zelo nizka in bo vrednost sklada rasla zelo počasi. Sklad zato ne bi mogel imeti optimalne družbene strukture, relativni stroški, ki bi jih bila Kapitalska družba d. d., upravičena zaračunavati v breme sklada pa bi bila glede na delež zelo visoki. Zaradi varovanja interesov članov sklada ob hkratnem obvladovanju tveganja izgube ugleda Kapitalske družbe d. d., se je le ta odločila, da v opredeljenem času ne bo zaračunavala stroškov, ki jih določata 4. in 5. odstavek 23. člene Zakona o premostitvenem zavarovanju poklic-nih in vrhunskih športnikov
.