Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Prijava v zavarovanje in začetek članstva v PSŠ

Prijava v zavarovanje in začetek članstva v PSŠ

Register zavarovancev, vključenih v premostitveno zavarovanje, upravlja ministrstvo, pristojno za šport.

Športno društvo prijavi zavarovanca v register zavarovancev najkasneje v 30 dneh od datuma nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport. Premostitveno zavarovanje se za zavarovance, ki imajo s športnim društvom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, začne z datumom nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot je določena s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Vrhunski športnik se prijavi v register sam, in sicer na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport. Z dnem vpisa v register se začne premostitveno zavarovanje.

Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev.

Ministrstvo, pristojno za šport, o vpisu posameznika v register zavarovancev izda odločbo.

Pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja je dolžan zavezanec za plačilo prispevka skleniti z upravljavcem najkasneje v roku 30 dni po vpisu v register zavarovancev iz 11. člena ZPZPŠ-1.

Na osnovi prijave in sklenjene pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja z zavezancem izda upravljavec zavarovancu Obvestilo o vključitvi v premostitveno zavarovanje.

Članstvo v PSŠ se začne s prvim dnem meseca, v katerem je bilo izvedeno plačilo prispevka.