Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ)

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela.

SODPZ v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Komu je sklad namenjen


V SODPZ so skladno z ZPIZ-2 vključeni vsi zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, so:

  • delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi ZPIZ-2 veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, če Komisija ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 199. člena ZPIZ-2;
  • delovna mesta, ki jih določi Komisija;
  • delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom. Seznam delovnih mest se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravice poklicnega zavarovanja


Vključitev v SODPZ zagotavlja zavarovancu pravico do poklicne pokojnine, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Zavarovancu-članu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po ZPIZ-1 oziroma je vključen v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po ZPIZ-2, doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Za obdobje, v katerem je bil zavarovanec-član poklicnega zavarovanja vključen v poklicno zavarovanje, štejejo vsa obdobja, za katera je zavezanec v celoti vplačal prispevke.

Skladno s pokojninskim načrtom ima zavarovanec v nekaterih primerih pravico do izplačila odkupne vrednosti na osebnem računu v enkratnem znesku. V primeru smrti pred poklicno upokojitvijo se odkupna vrednost izplača dedičem oz. upravičencem.

Dodatne pravice


Prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ureja četrti odstavek 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami in dopolnitvami, ZPIZ-2), ki določa da se lahko prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje tudi prejemnice ali prejemniki (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja«

Za uveljavljanje pravice do prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zavod).

Dokup pokojninske dobe ureja ZPIZ-2 v 11. in 12. odstavku 202. člena. Zavarovanec, vključen v poklicno zavarovanje oziroma prejemnik poklicne pokojnine lahko dokupi pokojninsko dobo za razliko med pridobljeno dodano dobo iz drugega odstavka tega člena in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine. Osnova za plačilo prispevka za dokup te pokojninske dobe je 80 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Upravičenec lahko opravi dokup pokojninske dobe tudi s prenosom odkupne vrednosti sredstev na Zavod. V tem primeru se ne upoštevajo določbe tretjega odstavka 206. člena.

V kolikor bi se zavarovanec odločili za možnost dokupa pokojninske dobe s prenosom odkupne vrednosti na Zavod po dvanajstem odstavku 202. člena ZPIZ-2, bi Kapitalska družba na podlagi prejete zahteve od Zavoda opravila odkup sredstev, ki so na osebnem računu zavarovanca, v zahtevani višini in ta sredstva vplačala neposredno na račun Zavoda.

Ker se sam postopek dokupa pokojninske dobe sicer vodi pri Zavodu, se mora zavarovanec, za vsa pojasnila v zvezi z možnostjo dokupa pokojninske dobe obrniti na Zavod, kjer bodo zavarovancu lahko pojasnili tudi, kako dokup pokojninske dobe vpliva na izpolnjevanje pogojev za starostno oziroma predčasno upokojitev po ZPIZ-2.

Prispevki


S 1. 1. 2014 je uvedena enotna prispevna stopnja za vsa delovna mesta in znaša 9,25 %.

Prispevke za poklicno zavarovanje plačuje zavezanec (delodajalec). Prispevki se plačujejo mesečno.

Pritožbe zavarovancev SODPZ


Navodilo o reševanju pritožb zavarovancev SODPZ ureja postopek reševanja pritožb pri izvajalcu tega zavarovanja, ki jih vlagajo zavarovanci v zvezi s poklicnim zavarovanjem.

Izvensodno reševanje sporov


Upravljavec ne priznava nobenega izvajalca za izvensodno reševanje sporov, kot pristojnega za reševanje sporov med strankami.