Stališča Kapitalske družbe

Udeležba zaposlenih pri dobičku

Kapitalska družba podpira udeležbo zaposlenih pri dobičku v gospodarskih družbah, ki imajo jasno opredeljeno dividendno politiko

Kapitalska družba si prizadeva za uvajanje sodobnih principov korporativnega upravljanja, s katerimi želi doseči, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala pri izvrševanju svojih lastniških pravic. Zato je sprejela stališče glede udeležbe zaposlenih pri dobičku na podlagi Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

Kapitalska družba podpira udeležbo zaposlenih pri dobičku v gospodarskih družbah, ki imajo jasno opredeljeno dividendno politiko in bo kot delničar na skupščini podprla sklenitev pogodbe o udeležbi zaposlenih pri dobičku, ki bo časovno omejena na obdobje enega leta. Glede možnega načina udeležbe zaposlenih pri dobičku (izbira denarne ali delniške sheme) se Kapitalska družba posebej ne opredeljuje. V primeru udeležbe zaposlenih pri dobičku preko izbrane delniške sheme, pa bo Kapitalska družba podpirala udeležbo zaposlenih pri dobičku v takem obsegu, ki zaposlenim ne bo omogočala lastništva na delnicah, ki bi presegalo 10 % vseh izdanih delnic družbe.

Pri ustvarjanju dobička sodelujejo tako zaposleni kot tudi kapital, zato kot lastniki podpiramo soudeležbo zaposlenih pri delitvi ustvarjenega dobička, največ v višini ene tretjine zneska, namenjenega za izplačilo dividend lastnikom družbe.

Skoči na vsebino