Vključitev Kapitalske družbe, d.d., v Slovenski državni holding

(Ljubljana, 16. julij 2012) Kapitalska družba podpira racionalizacijo na področju upravljanja državnega premoženja, vendar na način, ki bo omogočil uresničevanje poslanstva Kapitalske družbe.

Kapitalska družba je namreč v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v družbeni lasti ob doseženem družbenem konsenzu pridobila premoženje z namenom dolgoročnega zagotavljanja dodatnih sredstev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Skupina Kapitalska družba je pomembna poslovna skupina, ki vključuje 8 odvisnih gospodarskih družb in 19 pridruženih gospodarskih družb, 2.169 zaposlenih, upravlja s premoženjem v vrednosti več kot 1,2 milijarde evrov, ima 311 tisoč zavarovancev ter upravlja z 1,3 milijarde evrov njihovih sredstev za pokojninsko varčevanje.

Z ukinitvijo Kapitalske družbe se ukinja sodelovanje predstavnikov upokojencev in sindikalnih predstavnikov v procesu upravljanja premoženja, namenjenega za sofinanciranje pokojninske blagajne. Neurejen ostaja tudi status Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pripojitev Kapitalske družbe novemu holdingu in združevanje njenega premoženja s premoženjem in obveznostmi SOD in DSU ogroža njeno poslanstvo in namenskost sredstev.

Zaradi varstva legitimnih interesov vseh deležnikov skupine – upokojencev, zavarovancev, zaposlenih – mora imeti premoženje Kapitalske družbe nedvoumno in jasno opredeljen pravni status, kar pa mu zagotavlja le status samostojnega pravnega subjekta znotraj holdinga.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino