Skupščina Kapitalske družbe

Danes je potekala redna letna skupščina Kapitalske družbe, d. d. Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d., in Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2011 ter pisnima poročiloma nadzornega sveta o preveritvi obeh letnih poročil. Za revizorja za poslovno leto 2012 je imenovana revizijska družba Deloitte Revizija iz Ljubljane.

Pri odločanju o razrešnici upravi in nadzornemu svetu se je pooblaščenec AUKN vzdržal, svojo odločitev pa je obrazložil na način, da je izguba Kapitalske družbe, d. d., nastala zaradi eksogenih dejavnikov (slabitev finančnih naložb v znesku 130.214 tisoč evrov, zaradi zaostrenih razmer v gospodarstvu, ki so se odrazile tudi v nižji vrednosti kapitalskih naložb, odhodki za ZPIZ v višini 50.000 tisoč evrov v skladu z zakonom), na katere uprava in nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., nista mogla vplivati. Po drugi strani sta uprava in nadzorni svet v letu 2011 uspešno izvedla zelo zahteven postopek izčlenitve Modre zavarovalnice, d. d. Zaradi navedenega in predvsem tudi iz razloga, ker v sklepu Vlade RS niso decidirano navedeni razlogi za nepodelitev razrešnice, Agencija ni mogla slediti predlogu Vlade RS, po katerem se upravi in nadzornemu svetu Kapitalske družbe, d. d., ne podeli razrešnice in se je zato glasovanja pri tej točki vzdržala.

Leto 2011 je bilo za Kapitalsko družbo, d. d., prelomno in zelo zahtevno poslovno leto. Kapitalska družba, d. d., je v skladu s svojim poslanstvom izpolnila svojo obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in mu izplačala 50 milijonov evrov. V poslovno izjemno zahtevnem obdobju zadnjih treh let je v pokojninsko blagajno tako vplačala skoraj 200 milijonov evrov.

Hkrati je bila izjemno uspešna pri upravljanju premoženja SODPZ, saj je bil lansko leto edini slovenski vzajemni pokojninski sklad, ki je dosegel pozitivno donosnost. Njegova donosnost je v zadnjih treh letih znašala 12,58 %, tako da se SODPZ v obdobju 2009 – 2011 uvršča med najuspešnejše slovenske vzajemne pokojninske sklade. Intenzivne aktivnosti so potekale tudi za vzpostavitev kritnega sklada SODPZ za izplačevanje poklicnih pokojnin.

V letu 2011 je Kapitalska družba, d. d., tudi uspešno zaključila projekt preoblikovanja z izčlenitvijo Modre zavarovalnice, d. d., ki je prevzela upravljanje treh pokojninskih skladov in izplačevanje pokojninskih rent. S tem je Skupina Kapitalske družbe postala zavarovalniška skupina, ki poleg Kapitalske družbe, d. d., in Modre zavarovalnice, d. d., vključuje še skupino PDP. V skladu z dobro prakso finančnih institucij in z namenom večje preglednosti ter učinkovitosti upravljanja skupine je uprava Kapitalske družbe, d. d., sprejela poseben Kodeks ravnanja v skupini, ki določa pravila za upravljanje in spremljavo poslovanja skupine ter pravila sodelovanja z namenom doseganja sinergijskih učinkov na ravni skupine.

V lanskem letu je Kapitalska družba, d. d., objavila osem javnih razpisov za prodajo slovenskih kapitalski naložb. Zaradi oteženih razmer na kapitalskih trgih prodajni postopki večinoma niso bili uspešno zaključeni; pomembno oviro pri prodajah pa je predstavljala tudi zakasnitev pri sprejemu Strategije upravljanja kapitalskih naložb RS.

Kapitalska družba, d. d., je v zelo zaostrenih razmerah lansko leto zaključila s pozitivnim poslovnim izidom iz poslovanja pred oblikovanjem rezervacij v višini 2,4 milijona evrov. Na negativen čisti poslovni izid leta 2011 v višini 153,7 milijonov evrov so imele bistven vpliv slabitve tako tržnih kot tudi netržnih kapitalskih naložb, finančni odhodki za transfer Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije in odloženi davki.

V prvem sedemmesečju letošnjega leta je Kapitalska družba, d. d., ustvarila pozitivni poslovni izid iz poslovanja v višini 7,6 milijona evrov, presežek dejanske nad zajamčeno donosnostjo pa je dosegla tudi pri upravljanju SODPZ.

Kapitalska družba, d. d., je aktivno pristopila k zniževanju stroškov in vzpostavila projekt zniževanja in optimizacije stroškov poslovanja, na podlagi katerega so bili za 15 % znižani stroški poslovanja.

Več o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od 2009 do julija 2012, si lahko preberete v priloženem gradivu.

Skoči na vsebino