Skupščina družbe Casino Portorož, d. d.

(Ljubljana, 9. novembra 2011) Današnja skupščina družbe Casino Portorož ni bila sklicana in izvedena v skladu z veljavno zakonodajo zato so vsi sprejeti sklepi nični.

V letu 2008 se je družba Casino Portorož znašla v stanju kapitalske neustreznosti, ki jo je reševala v skladu z zakonskimi možnostmi. Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta z namenom dolgoročne rešitve oziroma zagotovitve kapitalske ustreznosti družbe in njene celovite sanacije sodelovali v postopku dokapitalizacije, in sicer tako, da sta vplačali skupaj 2,6 mio EUR za novo izdane redne delnice. V letu 2010 je lastnik večine prednostnih delnic družbe, ki so prosto prenosljive, postala družba Casino Riviera.

Družba se je v tem času znašla v resnih poslovnih težavah in razglasila insolventnost.

V tem duhu in v svojih prizadevanjih za nadaljnje poslovanje družbe in ohranitev delovnih mest sta Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba pripravili več možnih scenarijev; pripravljeni sta bili podpreti tako dokapitalizacijo kot tudi vstop novih vlagateljev s prevzemom kontrolnega deleža oziroma se v postopku prodaje vseh svojih delnic umakniti drugemu lastniku. Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta z javnim vabilom iskali novega vlagatelja, ki bi vstopil kot dokapitalizant s svežim denarnim vložkom. K sodelovanju pri dokapitalizaciji sta družbi dodatno povabili tudi primorske občine, dogovori pa so še naprej potekali tudi z največjim lastnikom prednostnih delnic Casino Riviera. Na javni poziv se je odzvala le občina Piran, ki pa je izrazila zgolj namero, konkretne ponudbe pa ni oddala.

V naslednji fazi sta Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba objavili tudi javno vabilo za prodajo svojih delnic v družbi. Na javno vabilo za zbiranje ponudb za nakup 53,17 odstotnega deleža v Casinoju Portorož v lasti Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe je v roku do 19. 9. 2011 prispela le ena ponudba, ki v tej fazi ni bila sprejemljiva.

Glede na izredno težko stanje v družbi in dejstvo, da je za njegovo rešitev nujno potreben svež kapital, sta Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba objavili še eno javno vabilo, ki je vključevalo tako prodajo vseh delnic v tej družbi, kot tudi vlaganje finančnih sredstev v družbo. Dosedanji ponudnik je bil še posebej povabljen k izboljšanju svoje ponudbe ali izstavitvi nove.

V tem času je Casino Riviera skupaj s Kraškim zidarjem vložila na Okrožno sodišče v Kopru tožbo zoper družbo, Kapitalsko družbo in Slovensko odškodninsko družbo ter predlagala prepoved izvrševanja glasovalnih pravic. Dne 27. 10. 2011 je bil Kapitalski družbi in Slovenski odškodninski družbi vročen sklep Okrožnega sodišča v Kopru, s katerim jim je sodišče prepovedalo, da bi na skupščinah družbe Casino Portorož izvrševali glasovalne pravice iz vseh delnic družbe Casino Portorož. Na podlagi sklepa sodišča Kapitalska družba in Slovenska odškodninska do nadaljnjega ne smeta glasovati na skupščinah družbe Casino Portorož. Tako so bile glasovalne pravice odvzete zaradi sodelovanja pri reševanju družbe v letu 2008.

Odločitev sodišča o odvzemu glasovalnih pravic temelji na domnevni kršitvi Zakona o prevzemih, vendar pa po našem mnenju odločitev o konkretnem spornem razmerju ne spada v sodno pristojnost, saj ZPre-1 določa poseben postopek, v katerem je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojen organ, ki ugotavlja relevantne okoliščine v ciljni družbi. Pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev je namreč v teku postopek, v katerem Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba dokazujeta neutemeljenost zahteve Casinoja Riviere, s katero zahteva odvzem njunih glasovalnih pravic v družbi Casino Portorož. Poleg tega je v sodnem postopku prišlo tudi do kršitve postopka, saj Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba nista bili seznanjeni z odločitvami prvostopenjskega in višjega sodišča, s čimer je bilo kršeno načelo kontradiktornosti oziroma pravica do izjavljanja v postopku.

Na podlagi sklepa sodišča so bile Kapitalski družbi in Slovenski odškodninski družbi odvzete glasovalne pravice iz vseh delnic, katerih imetnici sta, dokler obe skupaj ali ena izmed njiju ne opravita prevzemne ponudbe v skladu z določili ZPre-1 za vse delnice ciljne družbe Casino Portorož ali ne odprodata tolikšnega števila delnic, da ne bosta več presegli prevzemnega praga po ZPre-1. V primeru kršitve prepovedi se družbama izreče denarna kazen v višini 150.000 do skupaj 1.500.000,00 EUR.

Na podlagi tega sklepa Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba torej ne smeta glasovati na skupščinah družbe Casino Portorož. Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta zoper sklep vložili ugovor in se ne nameravata udeleževati skupščin družbe Casino Portorož, dokler sodišče ne bo odločilo o njunem ugovoru. Z udeležbo na skupščinah družbe Casino Portorož se Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba izpostavljata tveganju kršitve sodne odločitve in izreku denarne kazni, kot izhaja iz sklepa sodišča. V skladu z včerajšnjim sporočilom, da nam je družba Casino Riviera, kot sklicatelj, dne 7. 11. 2011, poslala vabilo na skupščino, ki je bila danes, dne 9. 11. 2011 ob 13 uri, ponovno poudarjamo, da je bil takšen sklic skupščine nezakonit in je v nasprotju z ZGD, saj ni podprt z ustreznim pooblastilom sodišča.

Današnje srečanje delničarjev ne more predstavljati skupščine družbe, saj ni bilo sklicano v skladu z ZGD-1, na njem pa poleg Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe niso bili prisotni niti vsi delničarji, ki še imajo glasovalno pravico, zato so sklepi, sprejeti na tako izvedeni skupščini, nični.

Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d.

Skoči na vsebino