Sklic skupščine Casino Portorož, d. d.

(Ljubljana, 9. 11. 2011) Na podlagi sklepa sodišča so bile Kapitalski družbi, d. d., in Slovenski odškodninski družbi, d. d., odvzete glasovalne pravice iz vseh delnic, katerih imetnici sta, dokler obe skupaj ali ena izmed njiju ne opravita prevzemne ponudbe v skladu z določili ZPre-1 za vse delnice ciljne družbe Casino Portorož, d. d., ali ne odprodata tolikšnega števila delnic, da ne bosta več presegli prevzemnega praga po ZPre-1. V primeru kršitve prepovedi se družbama izreče denarna kazen v višini najmanj 150.000 do 1.500.000,00 EUR.

Na podlagi tega sklepa Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., torej ne smeta glasovati na skupščinah družbe Casino Portorož, d. d. Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., sta zoper sklep vložili ugovor in se ne nameravata udeleževati skupščin družbe Casino Portorož, dokler sodišče ne bo odločilo o njunem ugovoru. Z udeležbo na skupščini se Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d., izpostavljata tveganju kršitve sodne odločitve in izreku denarne kazni, kot izhaja iz sklepa sodišča.

V skladu z včerajšnjim sporočilom, da nam je družba Casino Riviera, d. d., kot sklicatelj, dne 7. 11. 2011, poslala vabilo na skupščino, ki bo danes, dne 9. 11. 2011 ob 13 uri, na sedežu družbe, ponovno poudarjamo, da je takšen sklic skupščine nezakonit in je v nasprotju z ZGD, saj ni podprt z ustreznim pooblastilom sodišča, zato bodo sklepi, sprejeti na tako izvedeni skupščini, nični.

Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d.

Skoči na vsebino