Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., podal soglasje h glasovalnim stališčem za skupščino družbe Gorenje, d. d.

 

(Ljubljana, 8. januar 2018) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji podal soglasje h glasovalnim stališčem za skupščino družbe Gorenje, d. d., ki bo v torek, 9. 1. 2018. Družba Gorenje d. d., v skladu z državno strategijo upravljanja kapitalskih naložb predstavlja pomembno naložbo države, hkrati pa predstavlja tudi pomembno naložbo Kapitalske družbe d. d. Uprava in nadzorni svet Kapitalske družbe d. d., sta do sedaj in bosta tudi v bodoče odgovorno spremljala poslovanje ene izmed svojih pomembnih naložb, to je naložbe v družbo Gorenje d. d.
 
Glede na to, da je na jutrišnji skupščini družbe Gorenje, d. d., predlagana sprememba članov v nadzornem svetu za obstoječe mandatno obdobje, Kapitalska družba d. d., takšnega predloga ne bo podprla. Kapitalska družba, d. d., pričakuje, da se bo do planirane majske skupščine družbe Gorenje, d. d., sestava nadzornega sveta celovito preučila in bo posledično za družbo Gorenje, d. d., imenovan stabilen nadzorni svet za prihodnje obdobje.
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval  tudi odločitev nadzornega sveta SDH, d. d., o povečanju osnovne plače predsednici in članici uprave SDH, d. d., za 40 %, kar bi, upoštevaje veljavne pogodbe o zaposlitvi uprave Kapitalske družbe, d. d., imelo za posledico tudi 40 % povečanje prejemkov članov uprave Kapitalske družbe, d. d.
 
Ne glede na to, da bi se lahko osnovna plača uprave Kapitalske družbe, d. d., že za mesec januar 2018 uskladila tako, da bi bila za okrog 40 % višja od obstoječe osnovne plače, kar ji omogočajo sklenjene individualne pogodbe, sta bila nadzorni svet in uprava Kapitalske družbe, d. d., enotna, da ne bosta sledila odločitvam nadzornega sveta SDH, d. d.
 
Nadzorni svet in uprava Kapitalske družbe, d. d., ugotavljata, da so obstoječi osnovni bruto prejemki uprave primerni.
 
Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) omogoča, da poslovodne osebe poleg osnovne plače prejmejo tudi spremenljivi del, v kolikor so v posameznem poslovnem letu dosegle ali presegle zastavljene poslovne cilje. Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je tako ravnal doslej in bo tudi v prihodnje, kot priznanje in vzpodbuda upravi. Ker Kapitalska družba, d. d., ne bo  sledila dvigu plač, kot so se odločili na SDH, d. d., bodo nastale v osnovnih bruto prejemkih uprav SDH, d. d., in Kapitalske družbe, d. d., nevzdržne razlike, za kar ni utemeljenih razlogov.
 
 
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino