Modra zavarovalnica danes vpisana v sodni register

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes izdalo sklep o delitvi Kapitalske družbe, d. d. z izčlenitvijo ter sklep o ustanovitvi Modre zavarovalnice, d. d. S tem je zaključeno več let načrtovano preoblikovanje Kapitalske družbe, d. d., z ločitvijo dveh temeljnih dejavnosti, ki se po novem opravljata v dveh ločenih družbah.

Danes se je sestal tudi nadzorni svet Kapitalske družbe in za predsednika uprave imenoval Bachtiarja Djalila, dosedanjega člana uprave, ki bo novo funkcijo opravljal od jutri dalje. Dosedanji predsednik uprave Borut Jamnik z jutrišnjim dnem prevzema funkcijo predsednika uprave Modre zavarovalnice.

Kapitalska družba bo še naprej upravljala lastno premoženje z namenom zagotavljanja 50 milijonov evrov letno za potrebe obveznega pokojninskega zavarovanja. Upravljala bo tudi Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja z njegovim kritnim skladom in izplačevala poklicne pokojnine. Družbo bosta po novem, skladno z določili Statuta, ki predvideva najmanj dva in največ tri člane uprave, vodila Bachtiar Djalil, predsednik uprave in mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave.

Modra zavarovalnica prevzema v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS. Več kot 266 tisoč zavarovancem omenjenih skladov se z univerzalnim pravnim nasledstvom ohranjajo vse njihove pravice, vse obveznosti pa prevzema Modra zavarovalnica. Poleg upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, bo zavarovalnica nudila celosten nabor konkurenčnih pokojninskih rent. Svojo ponudbo pa bo v prihodnje razširila tudi z dodatnimi zavarovalnimi produkti za dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih. 152,2 milijonov evrov osnovnega kapitala predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb. Modro zavarovalnico bosta vodila Borut Jamnik, predsednik uprave in mag. Matija Debelak, član uprave. Skupaj z 51 strokovno usposobljenimi kadri, doslej zaposlenimi na Kapitalski družbi, z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvajanja pokojninskih zavarovanj, bo zavarovalnica usmerjena k prepoznavanju potreb in želja obstoječih in novih zavarovancev.

V postopek preoblikovanja so bili vključeni vsi organi Kapitalske družbe in oba odbora skladov KVPS in ZVPSJU, ki so podprli predlagano izčlenitev in soglašali z delitvenim načrtom, ki ga je pripravila uprava Kapitalske družbe. Zgolj s sodelovanjem vseh vključenih je bil projekt preoblikovanja Kapitalske družbe uspešno izveden. Modra zavarovalnica pa je pridobila vsa potrebna dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor, saj je Kapitalska družba kot ustanovitelj izkazala, da je zavarovalnica kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna opravljati v poslovnem načrtu predviden obseg zavarovalnih poslov.
Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino