Kapitalska družba, d.d. ocenjuje, da je prodaja deleža v Splošni plovbi d.o.o., Portorož smiselna in potrebna za zagotavljanje njenih zakonskih obveznosti

Slovenska odškodninska družba, d. d., in Kapitalska družba, d. d., na račun Prvega pokojninskega sklada sta junija 2007 na dražbi prodali naložbi v Splošno plovbo d.o.o., družbi Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbh (Döhle), kot najugodnejšemu dražitelju. Istega dne sta sklenili tudi opcijsko pogodbo, s katero sta pridobili opcijsko upravičenje za prodajo preostalih deležev v družbi.

Z nakupom tega deleža je postal Döhle večinski lastnik v družbi in družbo obvladuje. Kapitalska družba, d. d., tako v družbi nima vpliva in ne more vplivati na izplačilo dobička. Večina dejavnosti in dobičkov je ustvarjenih na odvisnih družbah, večinoma s sedežem v tujini, na njihov prenos na matično družbo in posledično višje izplačilo dividend pa Kapitalska družba, d. d., kot manjšinska družbenica nima nikakršnega vpliva. Posledično kljub uspešnemu poslovanju Skupine Splošna plovba in ustvarjenih dobičkih, matična družba izplačuje le minimalne dividende. Kapitalska družba, d. d., iz tega naslova prejme letno okoli 5.000 evrov.

Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ) je Kapitalski družbi, d. d., naložil letno obveznost plačila Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), v višini 50 milijonov evrov. Istočasno je omejil vrste naložb, v katere lahko Kapitalska družba, d. d., nalaga svoja sredstva, ter predvidel njeno preoblikovanje v portfeljskega vlagatelja; naložbe v poslovne deleže družb z omejeno odgovornostjo predstavljajo za Kapitalsko družbo, d. d., nedopustno obliko naložb. Ocenjujemo, da izpolnjevanje letne zakonske obveznosti do ZPIZ, glede na trenutno vrednost sredstev Kapitalske družbe, zgolj z dividendami in obrestmi ni možno, zato je nujno preoblikovanje Kapitalske družbe, d. d., v portfeljskega vlagatelja na način, da postanejo tudi slovenske lastniške naložbe portfeljske po vsebini. V nasprotnem primeru je dolgoročno izpolnjevanje zakonskih obveznosti vprašljivo.

Prodajni postopki Kapitalske družbe, d. d., glede unovčitve prodajne opcije v družbi Splošna plovba d.o.o., potekajo v skladu s pogodbo iz leta 2007 in v skladu s predpisi. Pred uveljavitvijo prodajne opcije je Kapitalska družba, d. d., skupaj s Slovensko odškodninsko družbo, d. d., zaradi večje transparetnosti prodaje in maksimiranja prodajne vrednosti deleža v družbi Splošna plovba d.o.o., izvedla prodajni postopek, s katerim je želela preveriti interes morebitnih drugih ponudnikov za nakup deleža Splošne plovbe d.o.o., po ceni, ki je enaka ali višja od izvršilne cene iz opcijske pogodbe. Na javno vabilo ni prispela nobena ponudba. Upoštevaje določila ZPKDPIZ ter glede na višino in vrednost naložbe Kapitalska družba, d. d., za razpolaganje s to naložbo ne potrebuje soglasja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb.

Kapitalska družba, d. d., poudarja, da bi neuveljavitev opcijskega upravičenja negativno vplivala na računovodske izkaze Kapitalske družbe, d .d., v višini 9,3 milijonov evrov. Posledično ocenjuje, da je prodaja ekonomsko upravičena in z vidika preoblikovanja Kapitalske družbe, d. d., v portfeljskega investitorja potrebna in smiselna.

Skoči na vsebino