Glasovalne pravice na skupščinah družbe Casino Portorož

V letu 2008 se je družba Casino Portorož znašla v stanju kapitalske neustreznosti, ki jo je reševala v skladu z zakonskimi možnostmi. Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta z namenom dolgoročne rešitve oziroma zagotovitve kapitalske ustreznosti družbe in njene celovite sanacije sodelovali v postopku dokapitalizacije, pri čemer nista pridobivali dodatnih navadnih delnic ciljne družbe z namenom nadzora nad ciljno družbo.

Kapitalski družbi, d. d. in Slovenski odškodninski družbi, d. d. je bil dne 27. 10. 2011 vročen sklep Okrožnega sodišča v Kopru, s katerim je sodišče Kapitalski družbi in Slovenski odškodninski družbi prepovedalo, da bi na skupščinah družbe Casino Portorož, d. d. izvrševali glasovalne pravice iz vseh delnic družbe Casino Portorož. Na podlagi sklepa KAD in SOD do nadaljnjega ne smeta glasovati na skupščinah družbe Casino Portorož, d. d.

Odločitev sodišča o odvzemu glasovalnih pravic temelji na domnevni kršitvi Zakona o prevzemih, vendar pa po našem mnenju odločitev o konkretnem spornem razmerju ne spada v sodno pristojnost, saj ZPre-1 določa poseben postopek, v katerem je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojen organ, ki ugotavlja relevantne okoliščine v ciljni družbi. Poleg tega je v tem postopku prišlo tudi do kršitve postopka, saj KAD in SOD nista bila seznanjena z odločitvami prvostopenjskega in višjega sodišča, s čimer je bilo kršeno načelo kontradiktornosti oziroma pravica do izjavljanja v postopku.

Skoči na vsebino