Družbi Casino Portorož, d.d., je nujno potrebno zagotoviti ekonomsko in finančno stabilnost na zakonit način

(Ljubljana, 23.2.2012) Slovenska odškodninska družba, d.d., (SOD) in Kapitalska družba, d.d., (KAD) sta si ves čas prizadevali, da bi prišlo do sanacije družbe Casino Portorož, ter da bi deležniki, od katerih je odvisna sanacija družbe, dosegli dogovor. Casino Riviera je s svojimi aktivnostmi ta prizadevanja preprečevala, in sicer z onemogočanjem izvajanja glasovalnih pravic SOD in KAD in to kljub dejstvu, da so pristojni organi (Ustavno sodišče RS, ATVP in Okrožno sodišče v Kopru) odločili v korist SOD in KAD.

Casino Riviera je imel možnost dokapitalizacije Casino Portorož že septembra 2011, ko sta SOD in KAD na skupščini družbe podprli predlagani sklep o dokapitalizaciji družbe Casino Portorož po emisijski vrednosti, ki je bila predlagana s strani delničarja Casino Riviera. Casino Riviera je po tem sklepu vpisala vse razpisane delnice, vendar pa jih ni vplačala.

Izglasovani sklepi na nezakoniti skupščini družbe Casino Portorož, d.d., sklicani za dne 16.2.2012, družbi Casino Portorož ne zagotavljajo nadaljevanja poslovanja in finančnega prestrukturiranja ter ne zagotavljajo ekonomske in finančne stabilnosti družbe.

Zaradi navedenega sta KAD in SOD pred samo skupščino pozvali družbo Casino Portorož, d.d., da skliče novo skupščino družbe v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, saj višina predlagane dokapitalizacije ni ustrezala veljavnemu poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja. SOD in KAD sta tudi pozvali družbo, da v kolikor to poročilo ne upošteva dejanskega stanja v družbi, naj pripravi nov načrt, ki bo predstavljal podlago za oblikovanje ustreznih skupščinskih sklepov, pri čemer bi bila lahko dokapitalizacija, ki bi družbi zagotovila ekonomsko in finančno stabilnost, dokončno izvedena v rokih, kot je bilo predlagano za skupščino dne 16.2.2012. Skupščina je bila sklicana v času trajanja prevzemnega postopka, kar kaže na manipulativno dejanje z namenom nezakonitega prevzema upravljanja družbe Casino Portorož, d.d., in onemogočanja kakršne koli konkurence.

Ker pa je predsednik skupščine Casino Portorož nezakonito odvzel glasovalne pravice SOD in KAD že pri prvi točki dnevnega reda ter s tem grobo kršil njune korporacijske pravice, SOD in KAD nista mogli zaščititi niti svojih interesov kot delničarki niti interesov družbe Casino Portorož.

Kot večinski delničarki želita SOD in KAD uveljavljati svoje upravljavske pravice ter sodelovati pri sprejemanju ključnih odločitev za družbo in nasprotujeta nezakonitemu prevzemu nadzora v družbi. Zaradi navedenega sta SOD in KAD vložili predlog za izdajo začasne odredbe. Z uspehom le-te sta SOD in KAD še enkrat dokazali nezakonito ravnanje tistih, ki onemogočajo SOD in KAD izvrševanje upravljavskih pravic.

Z nespoštovanjem odločitev sodišča in drugih pristojnih organov se povzroča gospodarska škoda tako SOD in KAD kot tudi družbi Casino Portorož.

SOD in KAD bosta kot odgovorna gospodarja za zaščito svojih interesov še naprej uporabljala vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d.

Skoči na vsebino