Pristojnosti Odbora Sklada

Odbor Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: Odbor Sklada) je v skladu s šestim odstavkom 210. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 s spremembami in dopolnitvami, ZPIZ-2), organ, ki spremlja poslovanje pokojninskega sklada ter nadzoruje delo upravljavca Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Odbor Sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja 12 članov, od tega pet predstavnikov zavarovancev na predlog reprezentativnih sindikatov v Ekonomsko socialnem svetu, trije predstavniki delodajalcev na predlog reprezentativnih predstavnikov delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu, ki financirajo pokojninski načrt in štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije. Mandat članov Odbora sklada je štiri leta.

Odbor Sklada se je konstituiral na prvi seji dne, 11. 7. 2013.

Več o Odboru Sklada

Skoči na vsebino