Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Spremembe zavarovanja

Spremembe zavarovanja

Prenehanje


Premostitveno zavarovanje se za zavarovance, ki so obvezno vključeni, zaključi z datumom prenehanja delovnega razmerja. Za zavarovance, ki so v premostitveno zavarovanje vključeni prostovoljno, se zaključi z dnem izpisa zavarovanca iz registra zavarovancev.

Članstvo v Premostitvenem skladu športnikov preneha, ko oseba ni več lastnik sorazmernega dela premoženja Premostitvenega sklada športnikov.

Ministrstvo, pristojno za šport, o izpisu posameznika iz registra zavarovancev izda odločbo.

Dedovanje


V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do izplačila odkupne vrednosti ali do premostitvene rente pridobi oseba, ki jo je član imenoval za upravičenca v primeru smrti, pravico zahtevati izplačilo enkratnega denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana.

Če zavarovanec umre v času izplačevanja premostitvene rente, pravica do preostalih obrokov rente preide na upravičence oziroma dediče, če upravičenec ni določen.

Če član ni navedel upravičenca za primer smrti, preide pravica za izplačilo na dediča člana. Sestavni del vloge za enkratno denarno izplačilo je v tem primeru tudi pravnomočni sklep o dedovanju.

Postopek obveščanja


Športno društvo oziroma zavarovanec mora v register zavarovancev sporočiti vse spremembe podatkov iz drugega in tretjega odstavka 11. člena ZPZPŠ-1, najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.

Če zavarovanec ne sporoči sprememb podatkov, zadošča, da upravljavec obvestilo, ki ga mora sporočiti zavarovancu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega bivališča.

Po izpisu iz registra zavarovancev je zavarovanec dolžan sporočiti spremembo naslova upravljalcu PSŠ, Kapitalski družbi, d. d. na naslov Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: info.pss@kapitalska-druzba.si