Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Novice

Novice

Obvestilo o začetku likvidacije Premostitvenega sklada športnikov

 

Na dan 30. 6. 2018 so nastopili razlogi za likvidacijo Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov iz prvega odstavka 43. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/2015; ZPZPŠ-1) in Pravil upravljanja sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov (točka 5.3. Likvidacija), ki določajo, da se premostitveni sklad likvidira, če je na dan 30. 6. 2018:

•           število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena ZPZPŠ-1 manjše od 200 ali

•           je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov.

 

Z nastopom razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada pridobi član Premostitvenega sklada športnikov oziroma lastnik sorazmernega dela premoženja Premostitvenega sklada športnikov pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu števila enot premoženja Premostitvenega sklada športnikov, katerih imetnik je, in številu vseh enot premoženja Premostitvenega sklada športnikov v obtoku. Izplačilo članom Premostitvenega sklada športnikov se izvede skladno z določbami 31. in 32. člena ZPZPŠ-1, ki urejajo izplačilo premostitvene rente in enkratno izplačilo.

Kapitalska družba, d. d., je dolžna opraviti izplačila lastnikom sorazmernega dela premoženja Premostitvenega sklada športnikov v treh delovnih dneh po prejemu soglasja skrbnika sklada k predlogu o izplačilih lastnikom sorazmernega dela premoženja Premostitvenega sklada športnikov.

V Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov na dan 30. 6. 2018, ni bilo vključenega nobenega člana, ki bi pridobil pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu oziroma ni bilo nobenega lastnika sorazmernega deleža ter posledično nič (0) enot premoženja sklada, zato izplačil iz likvidacijske mase premostitvenega sklada ne bo.

Od nastopa razloga za začetek likvidacije Premostitvenega sklada športnikov vlagatelji ne morejo več pristopiti k pravilom upravljanja Premostitvenega sklada športnikov. Pristopne izjave, ki jih bo Kapitalska družba, d. d., prejela po nastopu razloga za začetek likvidacije, nimajo pravnega učinka. Z začetkom postopka likvidacije preneha tudi obveznost zavezancev za prispevek za obračunavanje in plačevanje prispevkov.

Kapitalska družba, d. d. je skladno s četrtim in petim odstavkom 300. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/2015, 81/2015, 77/2016, v nadaljevanju ZISDU-3) izdelala predlog izplačila lastnikom sorazmernega dela premoženja Premostitvenega sklada športnikov ter ga posredovala skrbniku sklada v soglasje.

O nastopu razlogov za likvidacijo Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov je Kapitalska družba, d. d. obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Kapitalska družba, d. d.

 

Ljubljana, 2. 7. 2018

 

S 1. 9. 2016 začel poslovati Premostitveni sklad športnikov

 

 

Skladno z zahtevami Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (v nadaljevanju: ZPZPŠ-1), vas obveščamo, da je s 1. 9. 2016 pričel poslovati Premostitveni sklad športnikov (v nadaljevanju: PSŠ).

 

Upravljavec PSŠ je Kapitalska družba, d. d., ki PSŠ upravlja v imenu in za račun zavarovancev ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju.

Kot določa ZPZPŠ-1, je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec sklada, oblikovala PSŠ s tem, da je sprejela pravila upravljanja PSŠ in s skrbnikom sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Kapitalska družba, d. d., je prav tako sklenila sporazum o posredovanju in izmenjavi podatkov z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki vodi register zavarovancev.

V premostitveno zavarovanje se obvezno vključijo poklicni športniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom, ki je član nacionalne panožne športne zveze ali z nacionalno panožno športno zvezo. ZPZPŠ-1 določa, da so športna društva kot delodajalci od oktobra 2016 obvezna plačevati prispevek za premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov v rokih in višini, kot so določeni v zakonu.

Športniki, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja šport, naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter poklicni športniki pa lahko znotraj zakonsko določenega letnega limita prostovoljno vplačujejo prispevke tudi sami.

Z oblikovanjem PSŠ so tako na strani Kapitalske družbe, d. d., postavljeni vsi strukturni elementi za izvajanje premostitvenega zavarovanja, ki ga je naša država podprla z visokimi davčnimi olajšavami. Postavljena je premostitvena shema, ki poklicnim in vrhunskim športnikom omogoča davčno izjemno ugodno varčevanje v času športne kariere in oblikovanje lastnih prihrankov za čas po zaključku športne poti.

 

 

Kapitalska družba, d. d.