Akreditacijska komisija

Seznam potencialnih kandidatov za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih vodi Kapitalska družba, d. d.

O Akreditacijski komisiji

Akreditacijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. (v nadaljevanju: AK) je posvetovalno telo nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., ki preverja primernost oseb (akreditacija), upoštevaje zakonske pogoje in pogoje, ki izhajajo iz referenčnih kodeksov ter na podlagi strokovnih meril o primernosti kandidatov.

Akti za delo komisije

AK svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom akreditacijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Pri presoji kandidatov AK preveri izpolnjevanje zakonskih kriterijev, kriterijev, ki jih določajo pravila dobre prakse in so navedeni v nadaljevanju ter preveri neodvisnost kandidata.

Kandidati morajo izpolnjevati zakonske pogoje po 255. in 273. členu Zakona o gospodarskih družbah ter kriterije področnih zakonov (npr. ZZavar-1, ZBan-2), ki urejajo posamezne družbe.

Kandidati za člane nadzornega sveta oziroma upravnega odbora morajo izpolnjevali naslednje kriterije:

 • ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost, niso bili obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in da niso v kazenskem postopku za takšna kazniva dejanja,
 • da imajo dokončano najmanj prvo stopnjo študija (visokošolski strokovni študijski program) ali dokončan univerzitetni študijski program,
 • da imajo ustrezne delovne izkušnje s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
 • da imajo celovito poslovno in ustrezna strokovna znanja,
 • da pri svojem delu upoštevajo dolgoročno korist družbe in temu podredijo morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
 • da ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja, prokure ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
 • da so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razpoložljivi v času opravljanja funkcije;
 • da so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
 • da so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
 • da imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot so npr. Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije ali drugo primerno listino,
 • niso ekonomsko, osebno ali kako drugače povezani z družbo ali njeno upravo,
 • da nimajo konfliktov interesov.

Pri presoji kandidatov AK sledi načelom, ki so vsebovana v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, in, po potrebi, želenemu kompetenčnemu profilu za člana nadzornega sveta.

Člani Akreditacijske komisije so:

dr. Boris Žnidarič, predsednik AK, mag. Aleksander Mervar, mag. Ladislav Rožič, mag. Irena Prijović, dr. Alenka Stanič.

Oblikovanje baze kandidatov

V želji po oblikovanju baze potencialnih kandidatov nadzornih svetov in upravnih odborov družb (v nadaljevanju: NS), v katerih ima Kapitalska družba, d. d. svojo kapitalsko naložbo, vas vabimo, da oddate svojo prijavo, če ocenjujete, da ustrezate iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujete vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane nadzornih svetov oziroma upravnih odborov.

Prijave z življenjepisom in izjavo naj bodo poslane na elektronski naslov: nadzorniki@kapitalska-druzba.si, pri čemer naj bo izjava podpisana in poslana v .pdf obliki.

Kontakt za informacije: Martina Gostinčar, tel. št.: 01 47 46 856 ali martina.gostincar@kapitalska-druzba.si.

Kapitalska družba, d. d., lahko potencialne kandidate, ki so vpisani v bazo, kadarkoli pozove k dopolnitvi prijav. Kapitalska družba, d. d., lahko seznam prispelih prijav potencialnih kandidatov posreduje AK v nadaljnji postopek in obravnavo. Kapitalska družba, d. d. bo v primeru obravnave kandidata na AK kandidata o tem predhodno obvestila.

Kapitalska družba se zavezuje, da bo vse podatke, pridobljene v procesu akreditacije za člana organov nadzora, obdelovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Prijave z življenjepisom in splošno izjavo naj bodo poslane na elektronski naslov: nadzorniki@kapitalska-druzba.si, pri čemer naj bo izjava podpisana in poslana v pdf obliki.

Kandidati lahko osebne podatke, ki jih bodo posredovali pri prijavi ali pozneje, kadarkoli preverijo, naknadno dopolnijo, spremenijo ali izbrišejo tako, da pošljejo pisno zahtevo na zgoraj navedeni elektronski naslov. Obvezna priloga prijave je podpisana Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije za člana organov nadzora.

Ta poziv je odprt za nedoločen čas.

 

Vsebina dokumentov, ki se hranijo v bazi: