Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Javna prodaja

Javne objave

 

Kapitalska družba, d. d., objavlja Vabilo k oddaji ponudb za nakup delnic, pridobljenih na podlagi 48.a člena ZNVP-1.

Vabilo se nahaja tukaj.

 

 

Vabilo k oddaji ponudb za nakup delnic, pridobljenih na podlagi 48.a člena ZNVP-1.

1. Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic, pridobljenih na podlagi 48.a člena ZNVP-1 v imetništvu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD),  družbe Loška Komunala, d.d. Škofja Loka, in sicer:

Delniška družba

Zap. Matična   Izdajatelj-                   Oznaka   Število delnic           Delež v razredu
št.     št.           naziv podjetja                            vred.papirja              v imetništvu KAD       
                                                                          na dan 30.06.2020  (v %) 
1       5075556 Loška komunala,d.d. KPSG            10                       0,0134
                         Škofja Loka


2. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
a) predmet ponudbe (firmo delniške družbe in število delnic na katere se nanaša ponudba);
b) ponujeno ceno za delnico: izražena mora biti s točno določenim evrskim zneskom;
c) način in rok plačila: največ 30 dni po sklenitvi pogodbe;
d) rok veljavnosti ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbe;
e) prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic delniške družbe.
Ponudba za odkup delnic mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo, z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe, najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe z njim podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic.

3. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z  določbami ZGD-1.

4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

5. V primeru, da bo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu delnic  s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic  posamezne družbe, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa.
Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
V primeru da Republika Slovenija v času do izteka roka veljavnosti ponudbe prejme delnice družbe iz 1. točke tega vabila, Kapitalska družba, d. d., delnic teh družb ne bo samostojno prodajala, temveč bodo delnice teh družb predmet eventualne skupne prodaje, v skladu 53. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

6. Ponudbo je potrebno poslati na sedež Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, do 31. 7. 2020 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.

7. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik pri ga. Tadeja Čelar, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/ 4746 714