Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Odbor PSŠ

Odbor PSŠ

Odbor Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov (v nadaljevanju: Odbor PSŠ) je organ, ki spremlja poslovanje premostitvenega sklada.

Odbor premostitvenega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja 7 članov, od tega:

 • dva imenuje Vlada Republike Slovenije,
 • dva, ki sta predstavnika zavezancev za prispevek, imenuje Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in
 • tri, ki so predstavniki zavarovancev, imenujejo reprezentativni sindikati na področju športa, v katere so vključeni zavarovanci. Ker v Republiki Sloveniji trenutno ni reprezentativnih sindikatov na področju športa, predstavniki zavarovancev ne morejo biti imenovani.

Mandat članov odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Odbor premostitvenega sklada se je konstituiral na prvi seji dne, 9. 6. 2016.

Pristojnosti PSŠ

 

 

Odbor PSŠ spremlja poslovanje PSŠ ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima odbor naslednje pristojnosti:

 

 • preverja donosnost premostitvenega sklada;
 • daje mnenje k izbiri pooblaščenca za upravljanje premoženja;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je premostitveni sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev za prispevek in članov premostitvenega sklada;
 • daje mnenje k letnemu poročilu premostitvenega sklada;
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja premostitvenega sklada;
 • se seznani z Načrtom premostitvenega zavarovanja,
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi s pravicami članov PSŠ.

Odbor PSŠ se skliče vsaj enkrat letno. Način dela in odločanja odbora PSŠ je urejen s poslovnikom.

Sestava Odbora premostitvenega sklada

 

 

Člani Odbora PSŠ so:

 

 • predstavnika, imenovana s strani Vlade RS:
  • mag. Darko Repenšek, MIZŠ – namestnik predsednika;
  • g. Štefan Preglej, MF;
 • predstavnika zavezancev za plačilo prispevkov, imenovanih s strani OKS:
  • mag. Matic Švab – predsednik;
  • g. Iztok Čop.