Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje/Odbor SODPZ/Pristojnosti Odbora Sklada

Pristojnosti Odbora Sklada

Odbor spremlja poslovanje Sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima odbor naslednje pristojnosti:

 • daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta Sklada;
 • daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta za izplačevanje rent;
 • daje mnenje k letnemu poročilu Sklada;
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja Sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
 • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti Sklada;
 • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Sklada;
 • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca Sklada o tveganjih, katerim je Sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev in članov Sklada;
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem Sklada;
 • obravnava poročila o neporavnanih obveznostih iz naslova plačil prispevkov za poklicno zavarovanje;
 • druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca Sklada.

Odbor se skliče vsaj enkrat letno. Način dela in odločanja odbora je urejen s poslovnikom.