Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Organizacijska struktura in zaposleni

Organizacijska struktura in zaposleni

Leto 2011 je bilo zaznamovano s preoblikovanjem Kapitalske družbe, d. d., skladno z ZPKDPIZ. Z izčlenitvijo Modre zavarovalnice, d. d., v oktobru 2011, se je zagotovila medsebojna neodvisnost med družbama, glede na namen, za katerega se posamezno premoženje upravlja. Modra zavarovalnica, d. d., je prevzela v upravljanje sklade ZVPSJU, KVPS, PPS in Kritni sklad PPS in svojo dejavnost izvaja na področju življenjskih zavarovanj, medtem ko je upravljavec SODPZ in njegovega kritnega sklada ostala Kapitalska družba, d. d.

Kapitalska družba, d. d. od oktobra 2011 deluje v novi organizacijski strukturi. Efektivno gospodarjenje s premoženjem Kapitalske družbe, d. d., in upravljanje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) zahtevata učinkovite poslovne procese in optimalno poslovno politiko, ki ji bodo kos strokovno usposobljeni zaposleni, ki predstavljajo temeljni dejavnik razvoja in uspešnosti družbe.

Na Kapitalski družbi smo trdno prepričani, da na novo oblikovane organizacijske enote zagotavljajo fleksibilnejšo organizacijsko strukturo in delovna mesta, stroškovno učinkovitost izvajanja poslovnih procesov ter učinkovitejši odločitveni proces.

Delovanje Kritnega sklada SODPZ je bilo s 1. 1. 2017 ukinjeno, s 1. 9. 2017 pa je bil ustanovljen Premostitveni sklad poklicnih športnikov (PSŠ), ki pa je bil likvidiran z 2. 7. 2018.

Obvladovanje dela, znanja in usposobljenosti, prizadevanja za uspešno delo in nadaljnji poklicni razvoj zaposlenih so ključni dejavniki, ki jih Kapitalska družba spodbuja pri zaposlenih.

V skladu s priporočilom številka 8 upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb objavljamo kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije.