Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe

Predstavitev družbe

Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Splošne informacije

 

 

Naziv družbe: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Skrajšani naziv družbe: Kapitalska družba, d. d.
Družba v angleškem jeziku: Pension Fund Management
Sedež: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Datum ustanovitve: 24. 10. 1996
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 1/28739/00
Šifra dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 5986010
ID-številka za DDV: SI59093927

 

Uprava Kapitalske družbe

 

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe

 

 

Skladno s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), naloge skupščine Kapitalske družbe, d. d., opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., to je Vlada Republike Slovenije.

 

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe

O Revizijski komisiji

 

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., je podrejeni organ nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Pristojnosti revizijske komisije so opredeljene v ZGD-1 in Uredbi EU 537/2014. Pomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije so:

- spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
- spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
- spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o rezultatu revizije;
- odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
- nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje predlog za Nadzorni svet;
- sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena obdobna poročila, letne načrte Službe notranje revizije in obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije;
- opravlja druge naloge po sklepu nadzornega sveta.

 

Akti za delo komisije

Revizijska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

 

Člani Revizijske komisije so:

mag. Ladislav Rožič, predsednik,

mag. Aleksander Mervar, član,

Mirko Miklavčič, član,

Mojca Verbič, zunanja članica

 

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.