Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Skupščina podala soglasje k delitvi z izčlenitvijo Modre zavarovalnice, d. d. z odložnim pogojem pridobitve vseh dovoljenj Agencije za zavarovalni nadzor

Skupščina podala soglasje k delitvi z izčlenitvijo Modre zavarovalnice, d. d. z odložnim pogojem pridobitve vseh dovoljenj Agencije za zavarovalni nadzor

(Ljubljana, 29. avgusta 2011) Na današnji skupščini Kapitalske družbe, d. d., na kateri je upravičenja Republike Slovenije kot edinega delničarja izvrševal pooblaščenec Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, se je delničar seznanil z Letnim poročilom Kapitalske družbe in Skupine Kapitalska družba za leto 2010 ter pisnima poročiloma nadzornega sveta o preveritvi obeh letnih poročil. Upravi in nadzornemu svetu je bila za poslovno leto 2010 podeljena razrešnica, za revizorja za poslovno leto 2011 pa imenovana revizijska družba Ernst & Young iz Ljubljane. Skupščina je podala tudi soglasje k delitvi Kapitalske družbe, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, Modre zavarovalnice, in potrdila delitveni načrt, ki ga je dne 31. 3. 2011 sestavila uprava. Soglasje skupščine k delitvi velja pod odložnim pogojem pridobitve vseh dovoljenj Agencije za zavarovalni nadzor. Zavarovalnica mora pridobiti dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, dovoljenje za opravljanje funkcije članov uprave zavarovalne delniške družbe in dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

Kapitalska družba je v letu 2010 kljub zaostrenim gospodarskim razmeram za 8,1 % povečala prihodke od prodaje in z obvladovanjem stroškov poslovanja na ravni iz leta 2009 ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 13 milijonov evrov. Zaradi nižjih finančnih prihodkov in višjega nakazila v pokojninsko blagajno pri ZPIZ, ki je za leto 2010 znašal 100 milijonov evrov in v celoti predstavlja odhodek, pa je poslovno leto 2010 zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v znesku -94,8 milijona evrov. Tudi pri upravljanju pokojninskih skladov je Kapitalska družba v letu 2010 dosegla dobre rezultate, primerljive z domačo konkurenco. Sredstva v upravljanju so konec leta 2010 dosegla 1,060 milijard evrov, za dodatno pokojnino je varčevalo 308.434 zavarovancev/članov, 7.724 zavarovancev pa je prejemalo mesečno ali letno dodatno pokojnino Prvega pokojninskega sklada.

Po pridobitvi vseh dovoljenj Agencije za zavarovalni nadzor ter vpisu delitve in ustanovitve Modre zavarovalnice v sodni register bosta poslovali dve samostojni pravni osebi, pri čemer bo Modra zavarovalnica opravljala zavarovalne posle v skupini življenjskih zavarovanj, vključno z upravljanjem pokojninskih skladov; Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS. Za člane teh skladov je ključno, da se kljub izčlenitvi dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov na novoustanovljeno zavarovalnico, njihove pravice ohranjajo.

Ob izčlenitvi velja univerzalno pravno nasledstvo, s katerim se na zavarovalnico prenašajo vse pravice in obveznosti obstoječih članov/zavarovancev pokojninskih skladov, strokovno usposobljeni kadri z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvajanja pokojninskih zavarovanj ter potrebna informacijska tehnologija in utečeni poslovni procesi. Poleg upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov bo zavarovalnica izplačevala pokojninske rente in svojim zavarovancem ponudila celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov z namenom ohranjanja socialne varnosti posameznika v različnih življenjskih obdobjih.

Vplačilo 152,2 milijonov evrov osnovnega kapitala predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb. Višina kapitala bistveno presega zakonske zahteve v zvezi z zahtevanim jamstvenem kapitalom za izvajanje dejavnosti zavarovalnice. Kapitalska družba je ustanovitelj in edini delničar zavarovalnice, ki jo zakon opredeljuje kot strateško naložbo. Dokler upravlja sklad ZVPSJU, morata lastniška deleža Republike Slovenije in Kapitalske družbe skupaj predstavljati večino vseh delnic zavarovalnice.

Z izvedbo več let načrtovanega preoblikovanja Kapitalske družbe se vzpostavlja stabilna finančna skupina, ki bo pripomogla k dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji. Kapitalska družba bo še naprej upravljala lastno premoženje z namenom zagotavljanja 50 milijonov evrov letno za potrebe obveznega pokojninskega zavarovanja. Upravljala bo tudi Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja z njegovim kritnim skladom in izplačevala poklicne pokojnine.