Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Kapitalska družba podpira dokapitalizacijo in je pripravljena sodelovati s sorazmernim vložkom

Kapitalska družba podpira dokapitalizacijo in je pripravljena sodelovati s sorazmernim vložkom

(Ljubljana, 18. avgusta 2011) Kapitalska družba, d. d. je v svojih prizadevanjih iskanja možnosti za obstoj družbe Casino Portorož in delovnih mest pripravljena podpreti predlog uprave poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala (dekapitalizacija) ter povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija) in pričakuje, da bodo to storili tudi ostali delničarji. Da bosta predlagana sklepa izglasovana, ga morajo podpreti delničarji s ¾ večino. Pri tem odgovornost nadaljnjega poslovanja prevzema tudi večinski lastnik prednostnih delnic Casino Riviera.

Prav tako je pripravljena vplačati nove delnice v sorazmernem obsegu glede na svoj lastniški delež ob pogoju, da zato pridobi vsa potrebna soglasja ter da pri vplačilu novih delnic sodelujejo tudi preostali delničarji. Kapitalska družba namreč zaradi omejitev, ki jih določa zakon o prevzemih, lahko vplača le sorazmeren delež. Dodaten pogoj za plačilo je izvedba ukrepov, ki jih je opredelila uprava v načrtu finančne reorganizacije družbe, pri čemer sta ključna dogovor z delavci v vseh predlaganih točkah in reprogramiranje bančnega dolga. Kapitalska družba podpira tudi vstop novih vlagateljev, ki bi bili pripravljeni v denarju vplačati nove delnice, pri čemer sama ne bi sodelovala in bi se ji zato njen lastniški delež precej zmanjšal. Za uspešno sanacijo družbe je zato nujno sodelovanje vseh deležnikov družbe.

Kapitalska družba je skupaj s Slovensko odškodninsko družbo objavila javno povabilo za sodelovanje pri dokapitalizaciji Casinoja Portorož, z možnostjo prevzema večinskega deleža v kapitalu družbe in s tem tudi možnost kontrole pri upravljanju. Na javni poziv se je odzvala le občina Piran, ki pa je izrazila zgolj namero, konkretne ponudbe pa ni oddala. K sodelovanju pri dokapitalizaciji sta družbi dodatno povabili tudi primorske občine. Dogovori so potekali tudi z največjim lastnikom prednostnih delnic Casino Riviera, ki zaradi svojega lastniškega deleža lahko odločilno vpliva na odločitev o predlaganih sklepih uprave.

Kapitalska družba za razliko od nekaterih delničarjev, ki so upravičenci do koncesijske dajatve, iz naslova kapitalske naložbe v družbo ne prejema nikakršnih prejemkov. Dividend, do katerih bi bila upravičena v primeru uspešnega poslovanja, pa družba ne izplačuje.