Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Skupščina Kapitalske družbe sprejela spremembe statuta

Skupščina Kapitalske družbe sprejela spremembe statuta

(Ljubljana, 14. julija 2011) Na današnji seji skupščine Kapitalske družbe, d. d., na kateri je upravičenja Republike Slovenije kot edinega delničarja izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, so bile sprejete spremembe statuta, razveljavljen poslovnik o delu skupščine, ki je urejal pristojnosti prejšnjih članov skupščine, in določeni prejemki članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet sta podala tudi poročilo o izplačilu regresa za leto 2011.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) je na podlagi nasprotnega predloga, ki ga je podala na skupščini, sprejela spremembe statuta družbe, na podlagi katerih je uprava dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi v primerih pridobitve, odsvojitve ali obremenitve kapitalske naložbe Kapitalske družbe ne glede na vrednost posla, če vrednost naložbe presega ali s sklenitvijo posla preseže 5 milijonov EUR. Položaj članov uprave Kapitalske družbe je po novem statutu nezdružljiv s članstvom v organih vodenja ali nadzora v drugih družbah, razen v povezanih družbah Kapitalske družbe. V drugih družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniški delež, so člani uprave lahko člani organov nadzora ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Ta omejitev pa ne velja za članstvo uprave v organih nadzora, v katere so bili imenovani do 14. 7. 2011.

Skladno z novimi določili statuta, mora uprava Kapitalske družbe pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevati Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Prav tako je uprava dolžna pri postopkih izbora in imenovanja članov organov nadzora družbe, v katerih ima Kapitalska družba kapitalsko naložbo, v največji možni meri, kadar to ni v nasprotju s kogentnimi predpisi, upoštevati ista pravila in postopke, kot veljajo za kandidate za člane organov gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo. Navedena pravila in postopki so določeni v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in internih aktih Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije sprejetih na podlagi tega zakona ter v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Kršitev statuta, ki ima naravo hujše kršitve obveznosti, lahko predstavlja krivdni razlog odpoklica.

V novem statutu je tudi določeno, da lahko vsak posamezen član nadzornega sveta od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, ki se nato posredujejo nadzornemu svetu kot organu Kapitalske družbe.

Na skupščini je bil sprejet tudi sklep o določitvi pripadajočih sejnin in doplačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, skladno z ZGD ter merili in priporočili AUKN.