Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Sporočila za javnost/Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil delitveni načrt in soglašal z nameravano ustanovitvijo Modre zavarovalnice

Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil delitveni načrt in soglašal z nameravano ustanovitvijo Modre zavarovalnice

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. SO potrdili delitveni načrt z izčlenitvijo dela premoženja in prenos na novoustanovljeno družbo – Modro zavarovalnico, d. d. Sledi vložitev zahteve Agenciji za zavarovalni nadzor za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža skladno z ZZavar. Kot zadnje dejanje v postopku preoblikovanja Kapitalske družbe je odločanje o delitvi na skupščini, ki bo zasedala predvidoma konec avgusta 2011.

Nadzorni svet je na današnji seji pregledal delitveni načrt, ki ga je sestavila uprava, oba odbora skladov pa na delitveni načrt podala soglasje. Ustanovitev nove družbe - Modre zavarovalnice in delitveni načrt je pregledal ustanovitveni in delitveni revizor Ernst & Young, ki ga je imenovalo pristojno sodišče in k delitvenemu načrtu podal pozitivno mnenje. S potrditvijo delitvenega načrta na nadzornem svetu družbe, se postopek preoblikovanja nadaljuje z vložitvijo zahteve AZN za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža skladno z ZZavr. V istem roku se na AZN vloži tudi zahteva za dovoljenje za opravljanje funkcije članov uprave zavarovalnice. O delitvi Kapitalske družbe najpozneje v enem mesecu po pridobitvi dovoljenj AZN odločala še skupščina družbe, ki je predvidena za konec avgusta 2011. Po vpisu delitve in ustanovitve nove družbe v sodni register bosta poslovali dve samostojni pravni osebi, pri čemer bo Modra zavarovalnica, d. d. opravljala zavarovalne posle v skupini življenjskih zavarovanj, vključno z upravljanjem pokojninskih skladov; Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS. Kapitalska družba, d. d. bo upravljala lastno premoženje z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za potrebe obveznega pokojninskega zavarovanja in Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja z njegovim kritnim skladom.

Ključni cilj preoblikovanja je vzpostavitev stabilne finančne skupine, ki bo pripomogla k dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji. Krog delovanja in obseg konkurenčnih storitev se z ustanovitvijo zavarovalnice dodatno razširi in s tem omogoči zagotavljanje več sredstev za pokojninsko blagajno.

Ob delitvi, z izčlenitvijo zavarovalnice velja univerzalno pravno nasledstvo, s katerim se na zavarovalnico prenašajo vse pravice in obveznosti obstoječih članov/zavarovancev pokojninskih skladov, strokovno usposobljeni kadri z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvajanja pokojninskih zavarovanj ter potrebna informacijska tehnologija in utečeni poslovni procesi. Vplačilo 152,2 milijonov EUR osnovnega kapitala predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb. Višina kapitala bistveno presega zakonske zahteve v zvezi z zahtevanim jamstvenem kapitalom za izvajanje dejavnosti zavarovalnice.

Kapitalska družba je ustanovitelj in edini delničar zavarovalnice, ki jo zakon opredeljuje kot strateško naložbo in dokler upravlja sklad ZVPSJU, morata lastniška deleža Republike Slovenije in Kapitalske družbe skupaj predstavljati večino vseh delnic zavarovalnice.

Poleg upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov bo zavarovalnica izplačevala pokojninske rente ter svojim zavarovancem ponudila celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov z namenom ohranjanja socialne varnosti posameznika v različnih življenjskih obdobjih.