Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Novinarsko središče/Kdo smo

Spoznajte nas

Največje število članov

V svoje pokojninske sklade imamo vključeno največje število članov. Smo najpomembnejša in največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj v Sloveniji.

Velika finančna moč

Upravljamo z več kot 2,14 milijardami evrov, od tega z 1,5 milijarde evrov lastnih sredstev ter z 0,5 milijarde evrov sredstev v lasti članov.

Strokovnost, visoka profesionalnost in motiviranost zaposlenih

Zaposleni v Kapitalski družbi smo visoko profesionalni in motivirani, dve tretjini zaposlenih imata vsaj visokošolsko izobrazbo, petina pa magistrsko.

Urejena organizacijska struktura

Organizacijska struktura Kapitalske družbe omogoča učinkovito, transparentno in nemoteno delovanje družbe.

Doseganje čim višjih donosov ob hkratni varnosti naloženih sredstev

Rezultati poslovanja, ki jih dosegamo, sledijo trem temeljnim usmeritvam pri upravljanju lastnih sredstev in sredstev članov, tj. doseganju čim višjih donosov ob hkratni zadostni varnosti naloženih sredstev in stroškovno učinkovitem poslovanju.

Stroškovno učinkovito poslovanje

Upravljanje štirih pokojninskih skladov omogoča Kapitalski družbi izkoriščanje sinergijskih učinkov upravljanja, kar pomeni nižje stroške in večjo donosnost skladov.

Transparentnost poslovanja in obveščenost članov

Samo poslovanje Kapitalske družbe je transparentno, saj so javnost in člani redno obveščani o vseh pomembnih podatkih.

Jasno opredeljen proces oblikovanja naložbene politike

Izvajanje naložbene politike Kapitalske družbe je vedno skladno z zakonskimi opredelitvami v pokojninskih načrtih skladov.

Učinkovit, varen in tehnološko sodoben informacijski sistem

Med največje primerjalne prednosti zagotovo sodi učinkovit, varen in tehnološko sodoben informacijski sistem za upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov, ki je preverjen s strani pooblaščenega revizorja informacijskega sistema.

Izkušnje pri naložbah v tujini

Kapitalska družba pomembne izkušnje pridobiva tudi pri naložbah v tujini, saj nam upravljanje premoženja na tujih finančnih trgih že dolgo ni več neznanka.