Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Dejavnost/Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja

Politika upravljanja

Kapitalska družba, d. d., v celotnem poslovanju utrjuje svoj položaj portfeljskega investitorja in upravljavca sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja , ki se, z namenom razpršitve tveganj in maksimiranja donosnosti premoženja , vse bolj usmerja v globalno poslovanje.

Celotno poslovanje Kapitalske družbe, d. d., je pri upravljanju osnovnega premoženja usmerjeno k zmanjševanju števila in obsega netržnih in tržnih naložb. Prek javnega zbiranja ponudb in izraženega interesa kupcev stopnjujemo prizadevanja za prodajo naložb iz portfelja Kapitalske družbe, d. d. Pri prodaji zasledujemo cilj doseganja najvišje možne cene in s čimer želimo doseči optimalno učinkovitost upravljanja premoženja . Z uspešno politiko prodaje družb iz osnovnega premoženja in učinkovitim upravljanjem vseh naložbenih portfeljev je Kapitalska družba, d. d., pomembno zvišala vrednost sredstev osnovnega premoženja in obenem zagotovila potrebna sredstva za sofinanciranje obveznega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva, pridobljena s prodajo naložb, omogočajo večjo fleksibilnost pri upravljanju premoženja in prerazdelitev sredstev iz domačih lastniških naložb v lastniške naložbe v tujini, dolžniške vrednostne papirje in druge instrumente denarnega trga. Zasledujemo politiko mednarodnega investiranja ter izkoriščanja ugodnih naložbenih priložnosti na evropskih, ameriških, azijskih in razvijajočih se trgih.

Struktura naložb

Premoženje Kapitalske družbe zajema raznovrstne naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje .

Premoženje lastniških dolgoročnih finančnih naložb z vidika upravljanja delimo na dva dela. Prvega sestavljajo delnice gospodarskih družb slovenskih izdajateljev , s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi , delnice gospodarskih družb, s katerimi se trguje na zunajborznem (neorganiziranem) trgu ter deleži v gospodarskih družbah z omejeno odgovornostjo. Drugi del lastniških dolgoročnih finančnih naložb sestavljajo delnice in investicijski skladi pretežno tujih izdajateljev , s katerimi se trguje na različnih tujih borzah vrednostnih papirjev. Kapitalska družba v okviru upravljanja tega dela naložb, zasleduje politiko razpršenega globalnega investiranja, kjer nastopa kot portfeljski investitor.

Dolžniški del premoženja sestavljajo obveznice Republike Slovenije, obveznice domačih bank in podjetij, potrdila o bančni vlogi, zakladne menice Ministrstva za finance RS, bančni depoziti ter dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.